کسا

یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن

کسا

یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن

کسا
بایگانی
آخرین مطالب

حضرت دوست

۱۸
بهمن

دوست داشتن را باید از دوست داران حضرت دوست آموخت.

  • اهل کسا